Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TECHNIKATANÁR

Kapcsolattartó: Dr. Nemes József PhD
Telefon: 94/504-455
E-mail: njozsef@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/mfi

A mesterszak általános célkitűzései:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a technikai alapismeretek, a technikai műveltség közvetítésére, az e területtel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Olyan alapképzésben diplomát szerzők jelentkezhetnek, akik tanulmányaik során az 50 kredites technika tanári modult teljesítették. Egyszakos képzésre a főiskolai szintű technikatanári, illetve tanítói (technika műveltségi területtel), valamint egyetemi szintű műszaki képzési terület alá tartozó mérnöki diplomával rendelkezők felvételizhetnek.

A képzésről:

Szakterületi ismeretek: 1. Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire. 2. Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit, a legfontosabb összefüggéseit. 3. A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, a társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszere.

Szakirányok:

A hagyományos értelemben vett szakirány nem tervezett, a kötelezően előírt tantárgyak mellett szabadon választható tantárgyak szerint "specializálódhatnak" a képzésben résztvevők.

Felvételi követelmények:

A jelentkezők felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt, mely témakörei a www.sek.nyme.hu/felveteli portálról tölthetők le.

Képzési idő:

2 félév - egyszakos képzésben, főiskolai, egyetemi, vagy mestertanári végzettség birtokában
3 félév - egyszakos képzésben, egyetemi nem tanári vagy pedagógus végzettség birtokában
5 félév - szakpáros képzésben, Ba/BSc fokozat birtokában

Önköltség összege: 300.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

Azon doktori iskolák, ahol technikatanári végzettséggel felvétel nyerhető.

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A közoktatás területén technika szakos tanárként, szakközépiskolákban különböző szakmai tantárgyak oktatóiként, valamint vállalatoknál, cégeknél középszintű vezetőként, valamint a közigazgatás bizonyos területein.