Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
Nappali tagozat hálóterve
Levelező tagozat hálóterve
Részképzés hálóterve
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
BIOLÓGIA ALAPSZAK (BSc)

Intézet neve: Biológia Intézet
Tanszékek nevei: Állattani Intézeti Tanszék, Növénytani Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Offenmüller Ramóna
Telefon: 94/504-488
E-mail: offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/blgi/

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, valamint új biológiai ismeretek megszerzésére. Ezen felül, ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, illetve azok kivitelezésére és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterszak, MSc) történő folytatásához.

A képzésről:

A képzés általános társadalom- és természettudományi alapismeretekből, szakmai alapozó ismeretekből, szakmai törzsanyagból és differenciált szakmai ismeretekből áll, amely ismeretek elsajátítását modernizált laboratóriumaink és kutatócsoportjaink is segítik (http://ttk.nyme.hu/blgi/). A biológia alapszakon végzett biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek, valamint a kutatás legalapvetőbb módszereinek alkalmazására, laboratóriumi, illetve terepi feladatok megoldására, biológiai tárgyú tudományos problémák felvetésére és azok megoldására (például kísérletek megtervezése, kivitelezése és az ezek során nyert adatok számítógépes értékelése).

Szakirányok:

Az alapszakon egy szakirány (akadémiai szakirány) és egy részterületi specializáció (biotechnológus) választható. Az akadémiai szakirány választása esetén a biológus, a mezőgazdasági biotechnológus, a biomérnök, a természetvédelmi mérnök és más, a biológiához kapcsolódó mesterszakok jelentik a továbbtanulás lehetőségét. A részterületi specializáció elvégzése 6. félév végére közvetlen gyakorlati képzettséget biztosít (természetesen, a továbbtanulás ebben az esetben is lehetséges).

Érettségi követelmények:

A következőkben felsoroltak közül kettő választása szükséges: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Képzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Továbbtanulási lehetőségek az intézményen (Nyugat-magyarországi Egyetem) belül: általános iskolai biológiatanár (egészségtan), természetvédelmi mérnöki MSc, mezőgazdasági biotechnológus MSc, környezetmérnöki MSc, környezettudományi MSc. Más intézményben az informatika, valamint a természettudományos és műszaki képzési terület számos mesterszakja (MSc) választható.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az alapszakos diploma birtokában például biotechnológiát alkalmazó üzemekben, gyógyszergyárakban, kutatóközpontokban, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumokban, valamint állami és civil környezet- és természetvédelmi szervezeteknél nyílik lehetőség az elhelyezkedésre (pl. termelésfejlesztési, kereskedelmi, szakértői, kutatói, tanácsadói vagy technikai feladatok ellátása). Angol szaknyelvi ismerettel külföldi munkavállalás is lehetséges a fent nevezett munkakörökben.